Polityka Prywatności gry mobilnej Wojna polsko-bolszewicka

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem gry mobilnej Wojna polsko-bolszewicka (zwanej dalej „Grą”) przez Fundację Interaktywną.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z Gry.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Gry Administrator nie gromadzi, ani nie analizuje żadnych danych osobowych użytkowników w żadnej formie.
 4. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Gry (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”). Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie za pośrednictwem dostawców odpowiednich usług (Google Analitics, Unity Analitics oraz Game Analitics). Administrator nie gromadzi danych zbieranych automatycznie za pomocą własnej infrastruktury.
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Gry. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Gry, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie gdyż brak jest możliwości identyfikacji użytkownika od którego pochodzą.

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator w przypadku gromadzenia danych osobowych zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.